Prawo cywilne

 w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • przygotowywania i opiniowania umów o charakterze cywilnym i gospodarczym,
  • ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych,
  • powództw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska),
  • windykacji należności;
  • sporządzania przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej;
  • zniesienia współwłasności, rozgraniczenia nieruchomości, naruszenia posiadania, eksmisji,
  • służebność przesyłu.ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów