Prawo karne i wykroczeniowe

 w zakresie:

  • obrony podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
  • obrony oskarżonego podczas postępowania sądowego
  • występowania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, subsydiarnego
  • pomocy prawnej w trakcie stosowania środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie),
  • pomocy  prawnej podczas procedury europejskiego nakazu aresztowania
  • przygotowywania pism procesowych (apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków i innych)
  • wszelkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz
  • reprezentacja w sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów